Koszyk jest pusty...
Moje konto

REGULAMIN KONKURSU „Mama i Ja”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady konkursu „Mama i Ja” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

 

2. Organizatorem konkursu jest Venus Magdalena Pławska z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Suraska 4/5, NIP:  542-265-15-21 (Organizator).        

 

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

 

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Mama i Ja” i zwany jest dalej „Konkursem”.

 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Venus Magdalena Pławska z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Suraska 4/5, NIP:  542-265-15-21(Fundator).             

 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/malykadr i www.facebook.com/biustanasze

 

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Venus Magdalena Pławska oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu 

i prowadzeniu Konkursu.

 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

 

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

 

c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu postu z pytaniem konkursowym;

 

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

4. Konkurs trwa od dnia 24 maja 2017 do dnia 31 maja 2017 do godz. 23:59.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu www.facebook.com/malykadr lub www.facebook.com/biustanasze z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

§3. NAGRODY

 

Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe:
- bon na zakupy w sklepie biustanasze.pl o wartości 100zł (do wykorzystania na bieliznę do karmienia) oraz
- voucher na mini sesję zdjęciowa w Małym Kadrze „Mama i Ja” o wartości 150zł (5 zdjęć obrobionych i przekazanych w formie elektronicznej).
Obydwie nagrody są do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia konkursu, tj. do 31.08.2017r.

 

2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez uczestnika po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu tożsamości w sklepie www.biustanasze.pl przy ulicy Zamenhofa 17/1 w Białymstoku.

 

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

 

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com/malykadr lub www.facebook.com/biustanasze z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

 

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w sklepie www.biustanasze.pl przy ulicy Zamenhofa 17/1 w Białymstoku. Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, tj. do 6 czerwca 2017r.   

 

              

 

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu (pod postem konkursowym) autorskiego zdjęcia Uczestnika Konkursu ze swoim dzieckiem lub tylko Uczestnika Konkursu w ciąży. Jedna osoba może zostawić tylko 1 komentarz. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

 

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

 

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

 

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

 

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

 

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

 

4. Nagrodzona zostanie 1 osoba, które zamieści najciekawsze, zdaniem jury, zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym i spełni warunki udziału w konkursie.

 

5. Nazwisko i imię Zwyciężczyni zostanie opublikowane na profilu www.facebook.com/malykadr i www.facebook.com/biustanasze 

 

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu postu konkursowego w dniu 1 czerwca 2017 roku do godziny 18.00 na stronie: www.facebook.com/malykadr oraz www.facebook.com/biustanasze

 

 

§5. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz  wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

 

 

§6. DANE OSOBOWE

 

1.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie www.facebook.com/malykadr oraz www.facebook.com/biustanasze w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

 

2.  Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z działalnością 

Fiskars Polska Sp. z o.o.

 

3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

4.  Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Venus Magdalena Pławska oraz na stronie internetowej www.biustanasze.pl.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przewiń do góry strony
Ładowanie...
facebook

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, analizowania ruchu na stronie i prowadzenia działań marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?Polityka Prywatności

Tak